Výkladového stanovisko k zákazu a omezení sportovní činnosti od 14. 10. 2020

V návaznosti na Usnesení vlády ze dne 12. 10. 2020 č. 1021 (dále jen „Usnesení“) sdělujeme Výkladového stanovisko JUDr. Daniela Viduny, LL.M. ve vztahu k činnostem České unie sportu, z. s.

Na základě Usnesení jsou s účinností od 14. 10. 2020 00:00 hod. do dne 03. 11. 2020 do 23:59 hod. stanoveny níže uvedené zákazy a omezení. Ve vztahu ke sportu dochází k zásadnímu omezení provozování sportovní činnosti.

Ve vztahu ke sportu je pak podstatný i zákaz definovaný v čl I. odst. 4, který platí pro:

  • provoz a používání sportovišť ve vnitřních prostorech staveb (např. tělocvičny, hřiště, kluziště, kurty, ringy, herny bowlingu nebo kulečníku, tréninková zařízení) a vnitřních prostor venkovních sportovišť, posiloven a fitness center, s výjimkou tělocviku na prvním stupni základního vzdělávání v základních školách a v mateřských školách;
  • provoz a používání umělých koupališť (plavecký bazén, koupelový bazén, bazén pro kojence a batolata, brouzdaliště), wellness zařízení včetně saun, solárií a solných jeskyní, pokud se nejedná o poskytování zdravotních služeb poskytovatelem zdravotních služeb.

Ze shora uvedeného tedy jednoznačně vyplývá úplný zákaz výkonu sportovní činnosti na vnitřních sportovištích bez ohledu na charakter sportovní činnosti (organizovaná, neorganizovaná, amatéři, profesionálové apod.).

Jedinou povolenou sportovní činností tak zůstává sportovní činnost venkovní, a to v maximálním počtu 6 osob, a to opět bez ohledu na charakter sportovní činnosti (organizovaná, neorganizovaná), avšak nevztahuje se dle mého názoru na profesionály (viz dále). Při této sportovní činnosti pak platí, že nemohou být využívány vnitřní prostory venkovních sportovišť (šatny, sprchy apod.). Dále je pak explicitně definováno, že skupina sportujících osob musí udržovat od jiných osob odstup minimálně 2 metry. Z této podmínky lze dle mého názoru dovodit možnost případného rozdělení venkovních sportovišť na sektory/dílčí sportoviště tak, aby vznikla fyzická překážka o šířce alespoň 2 metry mezi sportujícími skupinami (např. rozdělení hřiště na dvě poloviny, kdy uprostřed bude vymezen koridor o šířce 2 metry, přičemž bude každé z takto nově vzniklých sportovišť disponovat vlastním vstupem bez možnosti kontaktu s jinou sportující skupinou). V takovém případě pak na každém dílčím venkovním sportovišti může vykonávat sportovní činnost skupina max. 6 osob.

V návaznosti na prezentovaná mediální tvrzení o tom, že dochází k omezení jak amatérského, tak profesionálního sportu, kdy i profesionální sportovci mohou na venkovních sportovištích trénovat maximálně v počtu 6 osob, musím konstatovat, že tento názor nesdílím. 

Jak je uvedeno v čl. I odst. 1 Usnesení, jsou ze zákazu konání hromadných akcí v počtu vyšším než 6 osob ve vnitřních prostorech staveb nebo ve vnějších prostorech vyňati jednak zaměstnanci vykonávající práci pro stejného zaměstnavatele a dále i osoby společně vykonávající podnikatelskou nebo jinou obdobnou činnost. Tuto definici pak dle mého názoru profesionální sportovci jednoznačně splňují. Limit v oblasti profesionálního sportu pak tedy dle mého názoru nastává teprve v čl. I odst. 4 Usnesení, kde je definován zákaz využití vnitřních sportovišť a vnitřních prostor venkovních sportovišť (šatny, sprchy apod.), posiloven a fitness center.  Na venkovních sportovištích tedy dle mého názoru mohou profesionální sportovci nadále vykonávat svou činnost i v počtech vyšších než 6 osob.

Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ze dne ze dne 12. 10. 2020, které tvoří přílohu usnesení vlády ze dne 12. 10. 2020 č. 1024, byla nově s účinností ode dne 13. 10. 2020 od 0:00 hod. do odvolání nastavena pravidla týkající se povinnosti nosit ochranu dýchacích cest. Z hlediska sportu je pak významná výjimka stanovená v čl. I. odst. 2 písm. y) mimořádného opatření, kdy jsou z povinnosti nosit ochranu dýchacích vyjmuti sportovci nebo cvičící osoby v době tréninku, cvičení, zápasu, soutěže apod.

Závěry:

  1. Je stanoven úplný zákaz výkonu sportovní činnosti na vnitřních sportovištích, bez ohledu na charakter sportovní činnosti.
  1. Výkon sportovní činnosti na venkovních sportovištích je limitován počtem 6 osob (v případě neprofesionálních sportovců) a zákazu využití vnitřního zázemí (šatny, sprchy apod.), přičemž musí být zachován odstup minimálně 2 metry od jiných osob.
  1. Venkovní sportoviště lze rozdělit pomocí fyzických překážek na dílčí sportoviště tak, aby takto vzniklými dílčími sportovišti vznikly koridory o minimální šířce 2 metry, a byl zamezen kontakt takto sportujících skupin (max. 6 osob v každé skupině), a to jak při příchodu a odchodu (vlastní vstup na sportoviště), tak při výkonu sportovní činnosti.
  1. Profesionální sportovci mohou využívat venkovní sportoviště (bez vnitřního zázemí – šatny, sprcha apod.) i v počtu přesahujícím 6 osob.
  1. Z povinnosti nosit ochranu dýchacích vyjmuti sportovci nebo cvičící osoby v době tréninku, cvičení, zápasu, soutěže apod.