Praktické informace

Informace pro běžný provoz tělovýchovných jednot a sportovních klubů

Základní povinnosti:

Každý spolek musí vedle svého založení a následného zápisu do veřejného rejstříku splnit další povinnosti. Ve vztahu ke klubu se jedná zejména o následující:

  • registrace u příslušného správce daně (FÚ) a s tím spojené daňové povinnosti;
  • vedení účetnictví, přičemž jednoduché účetnictví může vést spolek, který není plátcem daně z přidané hodnoty, jeho celkové příjmy za poslední uzavřené účetní období nepřesáhnou 3 000 000 Kč a hodnota jeho majetku nepřesáhne 3 000 000 Kč;
  • vytvoření návštěvního řádu spolkem provozovaného sportoviště;
  • dodržovat povinnosti z hlediska ochrany osobních údajů, tj. vyžadovat udělení souhlasu člena se zpracováním osobních údajů (výslovně je třeba uvést rodné číslo). Ideálně na jednání nejvyššího orgánu spolku, tedy na takové akci, kde je z organizačního hlediska splnění povinnosti nejsnazší. U nových členů je vhodné tuto záležitost řešit již v rámci přihlášky do spolku – přihlášku se souhlasem je pak třeba archivovat;
  • povinnosti zaměstnavatele v případě existence zaměstnanců spolku. Jedná se zejména o registraci u zdravotních pojišťoven a příslušné Okresní správy sociálního zabezpečení;
  • zdravotní prohlídky v souladu s příslušnými právními předpisy

Pravidelně je pak každý spolek povinnen plnit následující povinnosti:              

  • svolat alespoň jedenkrát ročně zasedání nejvyššího orgánu spolku (zpravidla výroční členská schůze nebo valná hromada);
  • průběžně aktualizovat své údaje ve spolkovém rejstříku (případně v dalších registrech, ve kterých je spolek zapsán), přičemž k 1. 1. 2017 mají spolky povinnost mít ve veřejném rejstříku zapsané následující údaje:

                     a) název, identifikační číslo a úplné sídlo spolku,  

                     b) vymezení hlavního účelu spolku,

                     c) právní formu – tj. spolek,

                     d) den vzniku (popř. zániku) spolku,  

                     e) předmět vedlejší hospodářské činnosti, je-li vykonávána,

                     f) název nejvyššího orgánu,  

                     g) název statutárního orgánu, počet členů statutárního orgánu, jméno a adresu každé osoby, která je členem  statutárního orgánu, s uvedením způsobu, jak za právnickou osobu jedná, a den vzniku a zániku její funkce,

                     h) je-li zřízen podle stanov kontrolní orgán, jeho název, počet členů kontrolního orgánu, jméno a adresu každé osoby, která je členem kontrolního orgánu, a den vzniku a zániku její funkce,

                      i) je-li zřízena podle stanov rozhodčí komise (není u klubů běžnou praxí), její název, počet členů rozhodčí komise, jméno a adresu každé osoby, která je členem rozhodčí komise, den vzniku a zániku jejich funkcí a adresu pro doručová-ní podání v řízení před rozhodčí komisí podle zákona upravujícího řízení před rozhodčí komisí spolku,

                      j) den, k němuž byl zápis spolku proveden,

                      k) název, sídlo a identifikační číslo všech jeho pobočných spolků – pravidelně zakládat dokumentaci do sbírky listin u rejstříkového soudu;

  • průběžně plnit daňové a účetní povinnosti (např. schválení účetní závěrky, podání daňového přiznání apod.). V této souvislosti je třeba upozornit, že tyto povinnosti nemusí být u všech spolků stejné. Vždy záleží na individuální povaze každého spolku např. z hlediska rozsahu jeho hospodářské činnosti apod.

28.8.2020

Zápis skutečného majitele:

Evidence údajů o skutečných majitelích (také jen „evidence skutečných majitelů“) je informačním systémem veřejné správy, do kterého se zapisují zákonem vymezené údaje o skutečných majitelích. Evidováni jsou skuteční majitelé (1) právnických osob zapsaných do jednoho z veřejných rejstříků právnických a fyzických osob a skuteční majitelé (2) svěřenských fondů zapsaných do evidence svěřenských fondů. Evidence je vedena rejstříkovými soudy.

Právnické osoby zapsané do dalších veřejných rejstříků (tj. zejména spolky, nadace, ústavy a společenství vlastníků jednotek) a svěřenské fondy zapsané do evidence svěřenských fondů by měly svého skutečného majitele zapsat do 1. ledna 2021.

Veškeré informace k zápisu do rejstříku naleznete ZDE https://issm.justice.cz/


Účetnictví:

Klub jako spolek je také povinen řídit se zákonem o účetnictví (č. 563/1991 Sb., v platném znění). Účetní jednotka podle § 1 odst. 2 písm. a) a b) může vést jednoduché účetnictví, pokud

a) není plátcem daně z přidané hodnoty,

b) její celkové příjmy za poslední uzavřené účetní období nepřesáhnou 3 000 000 Kč,

c) hodnota jejího majetku nepřesáhne 3 000 000 Kč

 d) je současně spolkem nebo pobočným spolkem, v ostatních případech je klub povinen vést účetnictví dle zákona o účetnictví.

Základní informace k problematice vedení účetnictví sportovních klubů najdete na www.cuscz.cz/sluzby-servis/novela-zakona-o-ucetnictvi.html.

I přesto konstatujeme, že problematika účetnictví je velmi složitá a proto doporučujeme klubům obrátit se v této oblasti na pracovníky Servisních center sportu ČUS, které působí v každém okrese České republiky.


Další povinnosti spojené s ekonomikou klubu:

V současnosti se dostává do popředí také otázka tzv. Elektronické evidence tržeb (EET). V této souvislosti můžeme odkázat na informace uveřejněné na stránkách ČUS www.cuscz.cz/sluzby-servis/elektronicka-evidence-trzeb.html, ve kterém je daná problematika zpracována.

K dalším otázkám, které si funkcionáři sportovních klubů při provozování běžné sportovní činnosti pokládají, jsou např. otázky jaké směrnice či postupy má klub pro svoji činnost zpracovávat. Zde nabízíme klubům pomoc prostřednictvím webových stránek ČUS, kde můžete nalézt velké množství vzorů směrnic a pokynů včetně např. vzorových návštěvních řádů apod. Tyto vzory najdete na: www.cuscz.cz/sluzby-servis/vzory-a-vzorove-postupy.htm


ULOŽENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY DO SBÍRKY LISTIN

Všechny účetní jednotky (bez ohledu na způsob účtování), které jsou dle zákona zapsány ve veřejném rejstříku, nebo ty, kterým to stanoví zvláštní právní předpis, mají povinnost zveřejňovat účetní závěrky ve Sbírce listin. Od roku 2016 mají tuto povinnost také spolky, pobočné spolky, nadace, ústavy i společenství vlastníků jednotek.

Jaké jsou nejzazší termíny pro zveřejnění?

Povinnost zveřejňovat účetní závěrku platí podle přechodných ustanovení novely zákona č. 563/1991 Sb. zpětně, tedy pro rok 2014, a to v případě, že spolky, resp. pobočné spolky byly v roce 2014 zapsány v soudním spolkovém rejstříku. Účetní závěrka za rok 2014 měla být zveřejněna nejpozději do 31.3.2016. V případě nesplnění této povinnosti, stejně jako v případě nesplnění jakékoliv další „rejstříkové“ povinnosti, hrozí spolkům soudní pokuty až do výše 100.000 Kč.

Účetní závěrka za rok 2015 musí být podle zákona zveřejněna nejpozději do konce listopadu 2017.

Účetní závěrku za rok 2016 (a další roky) je potřeba zveřejnit do 30 dnů od jejího schválení příslušným orgánem spolku (podle stanov spolku), nejpozději však do konce následujícího roku (to v případě, pokud by se například nesešel nejvyšší orgán a účetní závěrka by se zveřejňovala jako procedurálně neschválená). Z toho plyne, že závěrka za rok 2016 měla být zveřejněna ve Sbírce listin nejpozději do konce prosince 2017. Závěrka za rok 2017 nejpozději do konce roku 2018.

Dokumenty lze posílat elektronicky na: sbirkalistin@ksoud.plz.justice.cz


4.12.2019

Nepodcenit povinnosti TJ/SK vztahu ke spolkovému rejstříku

Soudy začaly kontrolovat zápisy a dokumentaci ve spolkovém rejstříku a rozesílají spolkům výzvy k nápravě stavu, včetně upozornění na možné sankce.

Pokud totiž rejstříkový soud zjistí, že spolek doposud nepřizpůsobil zápis ve spolkovém rejstříku, vyzve ho usnesením ke zjednání nápravy, a to zpravidla ve lhůtě 60 dnů. Uplyne-li tato tzv. dodatečná lhůta marně (tj. spolek nebude na výzvu soudu reagovat), soud spolek z moci úřední zruší a nařídí jeho likvidaci. Mají-li tedy spolky zájem na svém zachování, je třeba důrazně doporučit, aby obratem jednaly a daly si své záležitosti do pořádku. Obdobné platí pro spolky pobočné. Současně upozorňujeme i na skutečnost, že kromě zápisu do rejstříku je třeba dát do pořádku i sbírku listin, tj. založit do ní požadované doklady. Kromě listin, které se předkládají k doložení zapisovaných skutečností (jako jsou např. stanovy, rozhodnutí o volbě členů orgánů, rozhodnutí o zřízení pobočného spolku), je potřeba do sbírky listin založit i některé další doklady. Zde je třeba výslovně upozornit na povinnost založit do sbírky účetní závěrku (od roku 2014), případně i výroční zprávu (výroční zprávu je obecně povinna vyhotovit účetní jednotka, která má povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem). Co všechno má obsahovat sbírka listin upravuje §66 zák.č. 304/2013Sb. o veřejných rejstřících. Důsledky porušení povinnosti založit potřebné listiny do sbírky listin mohou být rovněž zásadní. Předně soud může spolku uložit pořádkovou pokutu, a to až do výše 100 tisíc. Taková pokuta může být uložena v případě, kdy spolek neuposlechne výzvu soudu k doložení povinných listin (zde je lhůta poskytovaná soudem zpravidla 20 dní). Důsledky by však porušení této povinnosti mělo i pro členy statutárního orgánu spolku, když opakované nepředkládání požadovaných listin je výslovně považováno za porušení péče řádného hospodáře. Zápisy a sbírku listin je třeba dát do pořádku, nejen s ohledem na možné sankce, které hrozí z právní úpravy veřejných rejstříků (pořádkové pokuty, zrušení spolku), ale je třeba si uvědomit, že to bude s největší pravděpodobností předmětem kontroly ze strany poskytovatelů dotací, grantů atd., a zcela jistě ze strany MŠMT. Ve shora uvedených záležitostech lze využít služby Servisních center sportu ČUS, která působí při Okresních sdružení ČUS. Zde v případě potřeby poradí, jak postupovat při vkladu dokumentů do sbírky listin. 

Legislativně právní odbor ČUS


28.8.2020

Vybranné povinnosti pořadatele sportovní akce

Dokument ZDE