OK

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více informací

Previous Next

Praktické informace

Informace pro běžný provoz telovýchovných jednot a sportovních klubů

Základní povinnosti:

Každý spolek musí vedle svého založení a následného zápisu do veřejného rejstříku splnit další povinnosti. Ve vztahu ke klubu se jedná zejména o následující:

  • registrace u příslušného správce daně (FÚ) a s tím spojené daňové povinnosti;
  • vedení účetnictví, přičemž jednoduché účetnictví může vést spolek, který není plátcem daně z přidané hodnoty, jeho celkové příjmy za poslední uzavřené účetní období nepřesáhnou 3 000 000 Kč a hodnota jeho majetku nepřesáhne 3 000 000 Kč;
  • vytvoření návštěvního řádu spolkem provozovaného sportoviště;
  • dodržovat povinnosti z hlediska ochrany osobních údajů, tj. vyžadovat udělení souhlasu člena se zpracováním osobních údajů (výslovně je třeba uvést rodné číslo). Ideálně na jednání nejvyššího orgánu spolku, tedy na takové akci, kde je z organizačního hlediska splnění povinnosti nejsnazší. U nových členů je vhodné tuto záležitost řešit již v rámci přihlášky do spolku – přihlášku se souhlasem je pak třeba archivovat;
  • povinnosti zaměstnavatele v případě existence zaměstnanců spolku. Jedná se zejména o registraci u zdravotních pojišťoven a příslušné Okresní správy sociálního zabezpečení;
  • zdravotní prohlídky v souladu s příslušnými právními předpisy

Pravidelně je pak každý spolek povinnen plnit následující povinnosti:              

  • svolat alespoň jedenkrát ročně zasedání nejvyššího orgánu spolku (zpravidla výroční členská schůze nebo valná hromada);
  • průběžně aktualizovat své údaje ve spolkovém rejstříku (případně v dalších registrech, ve kterých je spolek zapsán), přičemž k 1. 1. 2017 mají spolky povinnost mít ve veřejném rejstříku zapsané následující údaje:

                     a) název, identifikační číslo a úplné sídlo spolku,  

                     b) vymezení hlavního účelu spolku,

                     c) právní formu – tj. spolek,

                     d) den vzniku (popř. zániku) spolku,  

                     e) předmět vedlejší hospodářské činnosti, je-li vykonávána,

                     f) název nejvyššího orgánu,  

                     g) název statutárního orgánu, počet členů statutárního orgánu, jméno a adresu každé osoby, která je členem  statutárního orgánu, s uvedením způsobu, jak za právnickou osobu jedná, a den vzniku a zániku její funkce,

                     h) je-li zřízen podle stanov kontrolní orgán, jeho název, počet členů kontrolního orgánu, jméno a adresu každé osoby, která je členem kontrolního orgánu, a den vzniku a zániku její funkce,

                      i) je-li zřízena podle stanov rozhodčí komise (není u klubů běžnou praxí), její název, počet členů rozhodčí komise, jméno a adresu každé osoby, která je členem rozhodčí komise, den vzniku a zániku jejich funkcí a adresu pro doručová-ní podání v řízení před rozhodčí komisí podle zákona upravujícího řízení před rozhodčí komisí spolku,

                      j) den, k němuž byl zápis spolku proveden,

                      k) název, sídlo a identifikační číslo všech jeho pobočných spolků – pravidelně zakládat dokumentaci do sbírky listin u rejstříkového soudu;

  • průběžně plnit daňové a účetní povinnosti (např. schválení účetní závěrky, podání daňového přiznání apod.). V této souvislosti je třeba upozornit, že tyto povinnosti nemusí být u všech spolků stejné. Vždy záleží na individuální povaze každého spolku např. z hlediska rozsahu jeho hospodářské činnosti apod.

Účetnictví:

Klub jako spolek je také povinen řídit se zákonem o účetnictví (č. 563/1991 Sb., v platném znění). Účetní jednotka podle § 1 odst. 2 písm. a) a b) může vést jednoduché účetnictví, pokud

a) není plátcem daně z přidané hodnoty,

b) její celkové příjmy za poslední uzavřené účetní období nepřesáhnou 3 000 000 Kč,

c) hodnota jejího majetku nepřesáhne 3 000 000 Kč

 d) je současně spolkem nebo pobočným spolkem, v ostatních případech je klub povinen vést účetnictví dle zákona o účetnictví.

Základní informace k problematice vedení účetnictví sportovních klubů najdete na www.cuscz.cz/sluzby-servis/novela-zakona-o-ucetnictvi.html.

I přesto konstatujeme, že problematika účetnictví je velmi složitá a proto doporučujeme klubům obrátit se v této oblasti na pracovníky Servisních center sportu ČUS, které působí v každém okrese České republiky.

Další povinnosti spojené s ekonomikou klubu:

V současnosti se dostává do popředí také otázka tzv. Elektronické evidence tržeb (EET). V této souvislosti můžeme odkázat na informace uveřejněné na stránkách ČUS www.cuscz.cz/sluzby-servis/elektronicka-evidence-trzeb.html, ve kterém je daná problematika zpracována.

K dalším otázkám, které si funkcionáři sportovních klubů při provozování běžné sportovní činnosti pokládají, jsou např. otázky jaké směrnice či postupy má klub pro svoji činnost zpracovávat. Zde nabízíme klubům pomoc prostřednictvím webových stránek ČUS, kde můžete nalézt velké množství vzorů směrnic a pokynů včetně např. vzorových návštěvních řádů apod. Tyto vzory najdete na: www.cuscz.cz/sluzby-servis/vzory-a-vzorove-postupy.htm