Jak založit TJ / SK

PRO ZALOŽENÍ SPOLKU MUSÍ BÝT PROTO SPLNĚNA NÁSLEDUJÍCÍ PRAVIDLA:

– spolek mohou založit minimálně tři osoby (fyzické i právnické) vedené společným zájmem, pokud se shodnou na obsahu stanov spolku, a to ve formě smlouvy o založení spolku, případně prostřednictvím usnesení ustavující schůze tvořícího se spolku;

– hlavní činností spolku může být výhradně uspokojování a ochrana těch zájmů, k jejichž naplňování je spolek založen;

– vedle hlavní činnosti může spolek vyvíjet též vedlejší hospodářskou činnost spočí- vající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti, je-li její účel v podpoře hlavní činnosti nebo v hospodárném využití spolkového majetku – zisk z takové činnosti spolku lze použít pouze pro spolkovou činnost včetně správy spolku.

 USTAVUJÍCÍ ČLENSKÁ SCHŮZE

je svolávána tak, že svolavatel (jakýkoliv zájemce o založení spolku) vhodným způsobem svolá ostatní zájemce k ustavující schůzi. Na ustavující schůzi se všichni přítomní zapisují do listiny přítomných, jejíž správnost a úplnost ověří svolavatel nebo osoba jím pověřená. Listina přítomných obsahuje jméno, příjmení, bydliště/sídlo a podpis každého z přítomných. Součástí takové listiny by měl být i souhlas podepsaných s použitím jejich osobních údajů pro účely činnosti spolku (viz kapitolu 3). Každá osoba podepsaná v listině přítomných je považována za osobu, která podala přihlášku do spolku. Základním úkolem ustavující schůze je schválení znění stanov spolku, přičemž každá osoba, která hlasovala proti přijetí návrhu stanov, může od přihlášky do spolku odstoupit. O tom musí být učiněn záznam v listině přítomných opatřený podpisy odstupujícího a toho, kdo záznam učinil. Dále by na ustavující schůzi měli být zvoleni členové orgánů spolku (zpravidla výkonný výbor, kontrolní komise).

SPOLEK VZNIKÁ

okamžikem jeho zápisu do spolkového rejstříku vedeného příslušným krajským soudem, který je pověřen vedením veřejných rejstříků. Návrh na zápis do spolkového rejstříku podávají zakladatelé spolku nebo osoba určená ustavující schůzí spolku. Společně s návrhem na zápis spolku do spolkového rejstříku se příslušnému soudu předkládají následující listiny:

  1. zápis z ustavující schůze vč. listiny přítomných;
  2. čestná prohlášení osob zvolených do orgánů spolku;
  3. stanovy spolku;
  4. souhlas vlastníka budovy s umístěním sídla spolku.

Návrh je stejně jako kterýkoli jiný zápis údajů o spolku podáván na tzv. inteligentním formuláři na internetových stránkách: www.justice.cz.

Veškeré vzorové dokumentyk založení spolku a pro jeho zápis dp veřejného rejstříku včetně jakýchkoliv doplňujících dotazů lze získat prostřednictvím kteréhokoliv Servisního centra sportu ČUS

Jakékoliv změny v organizaci spolku (např. název, sídlo, členové orgánů apod.) je třeba průběžně zapisovat do spolkového rejstříku. Vedle povinnosti provést zápis do spolkového rejstříku při založení jsou spolky povinny pravidelně zakládat níže uvedené listiny do sbírky listin rejstříkového soudu.

Sbírka listin u spolků obsahuje zejména (zpravidla):

  • zakladatelské právní jednání, tj. buď smlouvu o založení spolku, nebo usnesení ustavující schůze (dokládáno již při návrhu na zápis);
  • stanovy spolku (dokládáno již při návrhu na zápis);
  • rozhodnutí o volbě členů volených orgánů, o jejich odvolání, odstoupení z funkce – to samé platí pro případného likvidátora (dokládáno již při návrhu na jejich zápis);
  • výroční zprávy a účetní závěrky za minulá období, stanoví-li povinnost jejich uložení pro daný subjekt jiný právní předpis (např. zákon o účetnictví).

Dále sbírka listin musí obsahovat (pokud takový stav nastane): rozhodnutí o zrušení spolku, smlouvu o sloučení či splynutí spolku, projekt rozdělení spolku, rozhodnutí soudu o neplatnosti rozhodnutí orgánu právnické osoby, rozhodnutí soudu podle zákona o insolvenčním řízení.