Pravidelné povinnosti TJ/SK ve SUK

Souhrn pravidelných povinností tělovýchovných jednot a sportovních klubů sdružených ve Sportovní unii Karlovarska

Vůči SUK/ČUS:

 • ročně platit členské příspěvky SUK schválené Valnou hromadou SUK - pro rok 2022: ZDE
                                                                                                                             - pro rok 2021: ZDE
                                                                                                                             - pro rok 2020: ZDE
                                                                                                                             - pro rok 2019: ZDE
                                                                                                                             - pro rok 2018: ZDE
                                                                                                                             - pro rok 2017: ZDE
 • účastnit se Valné hromady SUK
 • aktualizovat informace týkající se TJ/SK v informačním systému ČUS na www.iscus.cz (zapisovat nové členy, vkládat finanční výkazy do Výkazů k  určenému  datu, apod...)

Učetnictví   

 •  Spolky a pobočné spolky jsou, jako právnické osoby, podle Zákona o účetnictví považovány za účetní jednotky.

  Většina spolků spadá do kategorie:

  mikro účetní jednotka - aktiva celkem do 9 000 000 Kč, čistý obrat do 18 000 000, průměrný počet zaměstnanců do 10

  nebo

  malá účetní jednotka - aktiva celkem do 100 000 000 Kč, čistý obrat do 200 000 000, průměrný počet zaměstnanců do 50

  Malé a mikro účetní jednotky, které nemají povinný audit, můžou vést účetnictví ve zjednodušeném rozsahu (Zákon 563/1991 Sb. § 13a).

   

  Jednoduché účetnictví můžou vést spolky a pobočné spolky, které nejsou plátcem DPH, jejich celkové příjmy za poslední uzavřené účetní období nepřesáhnou 3 000 000 Kč a hodnota jejich majetku nepřesáhne 3 000 000 Kč.

  Účetní jednotky, které nejsou povinny mít účetní závěrku ověřenou auditorem, můžou sestavovat účetní závěrku ve zkráceném rozsahu.

   

  Účetní závěrku jako nedílný celek tvoří:

  a) rozvaha 

  b) výkaz zisku a ztráty

  c) příloha, která vysvětluje a doplňuje informace obsažené v částech uvedených pod písmeny a) a b)

   

  Účetní závěrka musí obsahovat:

  a) název a sídlo

  b) IČO (pokud je má účetní jednotka přiděleno) a informaci o zápisu do veřejného rejstříku uváděnou na obchodních listinách,

  c) právní formu účetní jednotky, případně informaci o tom, že účetní jednotka je v likvidaci,

  d) účel, pro který byla účetní jednotka zřízena,

  e) rozvahový den (§ 19 odst. 1) nebo jiný okamžik, k němuž se účetní závěrka sestavuje (§ 19 odst. 3),

  f) okamžik sestavení účetní závěrky,

  a musí být podepsána statutárním orgánem.

  (Vyhláška č. 504/2002 Sb.) 

  Účetní jednotky jsou povinny zveřejnit účetní závěrku ve veřejném rejstříku ve Sbírce listin.

  Malé účetní jednotky a mikro účetní jednotky, které nemají povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, nemusejí zveřejňovat výkaz zisku a ztráty.

  Stále ale mají povinnost zveřejnit ostatní součásti účetní závěrky – tedy rozvahu a přílohu, v případě, že vedou podvojné účetnictví.

  Účetní jednotky, které vedou jednoduché účetnictví zveřejňují Přehled o majetku a závazcích

         

Dotace

Pro více informací o aktuálně vypsaných dotačních titulech sledujte odkazy níže. Subjekty sdružené v SUK, obdrží nejnovější informace o vypsaných dotačních programech emailem.