Evidence skutečných majitelů

Jak již bylo ze strany ČUS opakovaně upozorňováno, mají i spolky povinnost zapsat požadované údaje do tzv. evidence skutečných majitelů.

Evidence skutečných majitelů
- automatický průpis
- výpis z evidence

Od 1.6.2021 byl jako jeden ze způsobů zápisu do této evidence zaveden automatický průpis.
Co znamená automatický průpis:
- jedná se o přebírání některých údajů z veřejných (např. spolkového) rejstříků do evidence skutečných majitelů
- osoby vedené ve spolkovém rejstříku v určité funkci (zejména statutární zástupci spolku) jsou systémem automaticky zapsáni do evidence jako skuteční majitelé daného spolku; k zápisu do evidence tak není třeba žádného aktivního úkonu ze strany spolku
- průpis není jednorázový, což znamená, že kdykoli v budoucnu dojde ke změně ve spolkovém rejstříku (např. nově zvolený a zapsaný předseda spolku), bude tato změna automaticky provedena i v evidenci skutečných majitelů
- je prováděn bezplatně
Aktivace automatického průpisu:
- automatický průpis dopadá bez dalšího na ty spolky, které dosud aktivně nezajistily žádný zápis do evidence skutečných majitelů, ač už tak učinit měly do 31.12.2020
- i spolek, který již zápis do evidence zajistil, si může do budoucna automatický průpis aktivovat, ale musí tak učinit návrhem příslušnému rejstříkovému soudu
- k návrhu je třeba využít předepsaný formulář
- soudní poplatek není stanoven
Návrh na automatický průpis:
- předepsaný formulář návrhu na průpis je dostupný na portálu Justice.cz; záložka „E-služby a infoservis“ – „ostatní seznamy“ – „evidence skutečných majitelů“ (na stránce dole v prostředním sloupečku „Podání týkající se evidence skutečných majitelů“)
https://esm.justice.cz/ias/issm/podani;jsessionid=5DqAFO1iahJOgV19Ri8FtWHt
- pro otevření formuláře je třeba jako typ návrhu zvolit možnost „návrh na zajištění automatického průpisu“ a poté již stačí zadat jen IČO
- ve formuláři je potřeba vyplnit jen závěrečnou část, tj. kdo za spolek návrh podává (předseda) a zajistit ověřený podpis; vše ostatní je již automaticky vyplněno; není třeba dokládat žádnou přílohu
- o zajištění automatického průpisu je spolek informován „Vyrozuměním“ rejstříkového soudu
Výpis z evidence skutečných majitelů:
- jako jedna z podmínek pro možnost získat řadu dotací z veřejných rozpočtů je nově stanovena povinnost žadatele o dotaci předložit úplný výpis z evidence skutečných majitelů (viz např. nové znění ustanovení §10a odst. 3f) bod 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů)
I. Částečný výpis
- každý může získat částečný výpis z evidence, a to zdarma na internetu https://esm.justice.cz/ias/issm/rejstrik bez jakékoli registrace, postačí zadat IČO nebo název vyhledávaného subjektu
- tímto způsobem lze získat pouze výpis s aktuálně platnými údaji, tj. nelze získat tzv. úplný výpis s uvedením historicky zapsaných údajů
II. Úplný výpis
- přístup ke všem údajům, včetně údajů historických (tzv. úplný výpis) je přímo ze zákona zajištěn jednak spolku coby evidující osobě a dále i osobě, která je zapsána jako skutečný majitel (např. předseda spolku)
- úplný výpis je možné získat v elektronické podobě dálkovým přístupem s tím, že je vyžadována určitá forma autorizace; tu je možné provést zejména prostřednictvím datové schránky (na webové stránce evidence https://esm.justice.cz/ias/issm/rejstrik se po kliknutí na záložku „Výpis z evidence skutečných vlastníků“ otevře nabídka možností elektronické identifikace)
- úplný výpis je dále možné získat i u příslušného rejstříkového soudu po ověření totožnosti žadatele o výpis
Legislativně právní odbor ČUS