Dotace MŠMT 2020

PROGRAM MŮJ KLUB 2020

  • Od 19.10.2020 je na webu MŠMT dostupný manuál a formulář vyúčtování a vypořádání dotace z MŠMT MŮJ KLUB 2020.

            https://www.msmt.cz/sport-1/muj-klub-2020-podklady-pro-vyuctovani-a-financni-vyporadani


 Na stránkách MŠMT http://www.msmt.cz/sport-1/vyzva-muj-klub-2020 byla uveřejněna Výzva MŮJ KLUB 2020.

·       Podání žádosti bude probíhat jako v předešlých letech přes informační systém IS_SPORT - http://is-sport.msmt.cz/

      Výzva MŮJ KLUB 2020 bude v IS-SPORTu žadatelům zpřístupněna v pondělí 7. října 2019.
Uzávěrka pro podání žádostí byla stanovena na 18. listopad 2019.

·         Je zde několik novinek, např.:

1.    Oprávněný žadatel - ke dni podání žádosti o poskytnutí dotace je alespoň po dobu dvou (2) let hlavním předmětem činnosti žadatele činnost dle písm. b)2  -Do této doby odbor sportu v rámci formální kontroly žádosti může započítat i dobu, po kterou byla shodná sportovní činnost, která je nyní prováděna žadatelem, vykonávána i jinou nestátní neziskovou organizací. Doložení shodnosti činnosti a doby vykonávání této činnosti spočívá výlučně na žadateli. Žadatelům, kteří mají toto v úmyslu dokládat pro splnění podmínky dvou leté působnosti, doporučujeme, aby kontaktovali odbor sportu ministerstva prostřednictvím informačního emailu, kde jim administrátoři programu doporučí nejvhodnější způsob doložení požadovaného.

2.  Jmenný seznam členů se vyplní do povinné přílohy č. 1 této Výzvy ve formátu XLSX, a to dle kategorií dle čl. 11.5 této       Výzvy. Za děti a mládež do 23 let se pro účely tohoto programu považují ročníky 1997 a mladší.

Po vyplnění jména a roku narození do příslušné kolonky sportujících 1x týdně = Kat. 1 a2 / 2x týdně + soutěže = Kat. 3, tabulka sama vypočítá částku, kterou se doporučuje žádat.

3.    Rozpočet – jiný vzhled XLSX tabulky, jako 2. list je součástí přílohy č. 1  - JMENNÝ SEZNAM  a ROZPOČET .

ČÁSTKA ze seznamu členů se propíše do listu ROZPOČET.
Zde pak doplníte částky výdajů za SPORTOVNÍ ČINNOST  a PROVOZ A ÚDRŽBU do výše, která už je zde předepsaná.

·         Povinné přílohy:

a)    Potvrzení o vedení bankovního účtu žadatele, kopii smlouvy o bankovním účtu nebo výpisu z bankovního účtu spolku (žadatele) ve formátu PDF. Lze použít i povrzení vydané v pro rok 2019. Zaškrtne se v nabídce příloh.

b)    Jmenný seznam členů žadatele k 30. 9. 2019, obsahující jméno, příjmení, rok narození a kategorii  + Rozpočet
 Ke stažení - Příloha č. 1 - Jmenný seznam + Rozpočet

Tato příloha se nahrává pouze do is-sport.

V listinné podobě se posílá pouze vygenerovaná žádost opatřená podpisem statutárního orgánu - na adresu:

MŠMT
Karmelitská 529/5
118 12 - Praha 1 - Malá Strana

·      Podmínkou poskytnutí dotace na příslušný rozpočtový rok je, že žadatel včas a úplně vyúčtuje dotaci poskytnutou v předchozím roce, provede s ministerstvem finanční vypořádání dle § 14 odst. 9 rozpočtových pravidel a vrátí do státního rozpočtu finanční prostředky, které nebyly vyčerpány, nebo které má povinnost odvést.

V případě dotazů se na nás neváhejte obrátit nebo si sjednejte osobní schůzku a s podáním Žádosti vám rády pomůžeme.Dotace MŠMT 2019

VYÚČTOVÁNÍ MŮJ KLUB 2019

Formulář pro vyúčtování v xls. obsahuje 2 listy - Vyúčtování a Vypořádání se státním rozpočtem - FORMULÁŘ ZDE
Určité údaje zadané ve formuláři Vyúčtování se automaticky propíší do formuláře Vypořádání.
Příjemce dotace musí vyúčtování nahrát do is-sport.msmt.cz a zaslat v papírové podobě nebo do datové schránky nejpozději do 15. 2. 2020.

Pozor na podmínku V ROZHODNUTÍ –  v Příloze č. 1/ bod 1 e) dotaci lze použít na trenérské, zdravotní, metodické, technické a servisní zabezpečení, nemateriální náklady (služby), provozní a materiálové náklady, nájemné prostor pro zabezpečení sportovní činnosti dětí a mládeže dle věcného zaměření Výzvy, je možné čerpat s limitem do 50 tis. Kč na osobu3 a měsíc.

(3) = fyzická a právnická osoba

 Dle odpovědí pracovníku MŠMT to znamená:

Že z faktury přesahující  50.000,-/ měsíc/ dodavatele můžete do vyúčtování použít právě jen 50.000,- ( sportovní materiál, nájemné a další služby)

Odpověď úřednice MŠMT - ZDE

PROGRAM MŮJ KLUB 2019

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejňuje Výzvu MŮJ KLUB 2019 k podání žádostí o poskytnutí dotace na podporu sportovních aktivit dětí a mládeže do 23 let.Dotace MŠMT 2018

PROGRAM MŮJ KLUB 2018

Vyhlášením tohoto programu se nahrazuje část materiálu Dotační neinvestiční programy státní podpory sportu pro spolky na léta 2017-2019 v kapitole Program VIII - Organizace sportu ve sportovních klubech + Program IV - Údržba a provoz sportovních zařízení.

Dle informací z MŠMT by měla být  tento čtvrtek, tedy 2.8.2018, na stránkách MŠMT uveřejněna pátá část rozdělení dotačního programu MŮJ KLUB.   

Zřejmě poslední část rozdělení by měla následovat cca za 3 týdny. 

Níže naleznete způsob výpočtu dotace.

Kritériem pro věcné hodnocení žádostí je aktivita dětí a mládeže, která dělí členy na tři hlavní kategorie. Na základě kategorizace členské základny dětí a mládeže ve věku od 6 do 23 let je žadateli následně vypočten bodový zisk, a to násobkem jednoho bodu za každého člena a koeficientu dané kategorie či podkategorie.

Hodnota bodu byla stanovena na 500 Kč.
 
Kategorie a koeficienty:
1)      Děti a mládež od 6 do 23 let cvičící min. 1x týdně (koeficient 1)
2)      Děti a mládež od 6 do 23 let cvičící min. 2x týdně
a)      věkové rozhraní 6 až 10 let (koeficient 2)
b)      věkové rozhraní 11 až 16 let (koeficient 3)
c)      věkové rozhraní 17 až 23 let (koeficient 2)
3)      Děti a mládež od 6 do 23 let cvičící min. 2x týdně, kteří se zároveň účastní 6 oficiálních soutěží, které pořádá sportovní svaz, za rok
a)      věkové rozhraní 6 až 10 let (koeficient 4)
b)      věkové rozhraní 11 až 16 let (koeficient 6)
c)      věkové rozhraní 17 až 23 let (koeficient 4)
 
Násobkem hodnoty 1 bodu a příslušného koeficientu je vypočtena výše finančních prostředků na 1 dítě/mládež v příslušných kategoriích.
 
1)      Dítě/mládež 6 - 23 let cvičící min. 1x týdně             - 500 Kč
 
2)      Dítě/mládež 6 - 23 let cvičící min. 2x týdně
a)      6 – 10 let                                                             - 1 000 Kč
b)      11 – 16 let                                                           - 1 500 Kč
c)      17 – 23 let                                                           - 1 000 Kč
 
3)      Dítě/mládež 6 - 23 let cvičící min. 2x týdně + účast na 6 soutěží
a)      6 – 10 let                                                             - 2 000 Kč
b)      11 – 16 let                                                           - 3 000 Kč
c)      17 – 23 let                                                           - 2 000 Kč

 

PROGRAM TALENT

Vyhlášením tohoto programu se nahrazuje část materiálu Dotační neinvestiční programy státní podpory sportu pro spolky na léta 2017-2019 v kapitole Program II – Sportovně talentovaná mládež.

http://www.msmt.cz/sport-1/vyhlaseni-dotacniho-neinvesticniho-programu-talent-na-rokDotace MŠMT 2017

Vyhlášení státní podpory na období 2017-2019 (neinvestiční dotace)

Vyhlášení státní podpory sportu 2017-2018 - investiční dotace

PROGRAM IV

Pojem VÝPŮJČKA

PROGRAM V

Rozdělení státního rozpočtu 2017 v oblasti sportu – neinvestiční prostředky Programu V

PROGRAM VIII

Níže najdete odkazy na přehled schválených žádostí a přidělených dotací z programu VIII MŠMT

PROGRAM VIII - 2017 - I. a II. část

PROGRAM VIII 2017 - III. část

PROGRAM VIII 2017 - IV. část + zamítnuté žádosti