DOTACE KARLOVARSKÉHO KRAJE NA ROK 2024

Příjem nových programových žádostí je letos stanoven takto:

 • od cca 3. 10. 2023 si budete moci žádosti v Portálu občana v elektronické podobě vyplnit a uložit (ale ne odeslat)
 • ostrý příjem elektronických žádostí v Portálu občana bude probíhat:
  • od 17. 10. 2023, od 9:00h
  • do 24. 10. 2023, do 16:00h
 • přičemž příjem listinných žádostí na podatelnu Karlovarského kraje bude probíhat od 17. 10. 2023 od 9:00h do 7. 11. 2023, do 15:00h.

Žádost musíte nejprve odeslat elektronicky prostřednictvím Portálu občana ve lhůtě stanovené pro ostrý příjem elektronických žádostí.
Po termínu 24. 10. 2023 po 16:00h už Vám žádost nepůjde v Portálu občana elektronicky odeslat.

Podrobné informace a aktuální formuláře příloh k vyhlášeným dotačním programům najdete na novém webu Karlovarského kraje na níže uvedených odkazech:

V případě dotazů se prosím obraťte vždy na příslušného administrátora dotačního programu:

 • Bc. Karolína Pokorná – (tel. 354 222 441, e-mail: karolina.pokorna@kr-karlovarsky.cz) pro dotační program na podporu sportovních aktivit
 • Bc. David Kolman – (tel. 354 222 523, e-mail: david.kolman@kr-karlovarsky.cz) pro dotační program na podporu sportovních akcí a pro dotační program na podporu vrcholového sportu
 • Ing. Martina Fučíková (tel. 354 222 596, e-mail: martina.fucikova@kr-karlovarsky.cz) – pro dotační program na podporu údržby a obnovy sportovních zařízení a pro dotační program na podporu sportovní infrastruktury profesionálního sportu

DOTACE KARLOVARSKÉHO KRAJE NA ROK 2023

Jednotlivé dotační programy včetně příloh si už nyní můžete prohlédnout na webu Karlovarského kraje na níže uvedených odkazech:

Program na podporu sportovních aktivit

Program na podporu sportovních akcí

Program na podporu vrcholového sportu

Program na podporu infrastruktury profesionálního sportu

Program na podporu údržby a obnovy sportovních zařízení

 

Lhůta pro příjem elektronických žádostí ve všech výše uvedených dotačních programech byla stanovena:

- od 18. 10. 2022, 9.00 hodin

- do 25. 10. 2022, 15.00 hodin

přičemž příjem elektronických žádostí bude probíhat tak, jak jste zvyklí, tzn. prostřednictvím Portálu občana.

Pokud žádost v Portálu občana nepodepíšete uznávaným elektronickým podpisem, budete následně žádost podávat ještě prostřednictvím datové schránky nebo v listinné podobě, a to až do 9. 11. 2022 do 17:00 hodin.

 

Cca 10 pracovních dnů před lhůtou pro příjem elektronických žádostí Vám bude zpřístupněn formulář žádosti v Portálu občana, abyste si žádost mohli připravit s předstihem.

O zpřístupnění formuláře žádosti v Portálu občana a dalších podrobnostech (včetně některých změn v dotačních programech) Vás budeme průběžně informovat, sledujte proto pravidelně svoji e-mailovou schránku.

Zdroj: http://www.kr-karlovarsky.cz/dotace/Stranky/dotaceKK/prispevky-skolstvi/sportovni-aktivity-cinnost.aspx


DOTACE KARLOVARSKÉHO KRAJE NA ROK 2022

Karlovarský kraj na svém webu zveřejnil vyhlášení výzev dotačním programů pro sport na rok 2022.

Programy v oblasti sportu a potřebné přílohy žádosti naleznete na webu KK: http://www.kr-karlovarsky.cz/dotace/Stranky/dotaceKK/programyKK.aspx

Lhůty pro zpracování a doložení žádostí na příští rok jsou stanoveny takto:

- příprava elektronických žádostí v Portálu občana bude možná nejdříve od 7. 10. 2021

- příjem elektronických žádostí v Portálu občana bude probíhat od čtvrtka 21. 10. 2021 od 9.00 hodin do pátku 29. 10. 2021 do 14.00 hodin

- příjem listinných žádostí bude probíhat od čtvrtka 21. 10. 2021 do pátku 12. 11. 2021 do 14.00 hodin

Cyklus podávání žádostí byl posunut proto, abyste dotaci na příští rok mohli obdržet dříve než v předchozích letech (souběžně probíhá i dokládání vyúčtování dotací z roku 2021, viz e-mail ze dne 10. 9. 2021).

 

Každá žádost musí být nejprve odeslána prostřednictvím Portálu občana (dále jen „Portál“):

- po přihlášení si prosím v Portálu nejprve aktualizujte své osobní údaje kliknutím do pravého horního rohu na název klubu, kde poté v řádku s IČO kliknete na ikonku šipky „Naplnit hodnoty z rejstříku“ a nakonec kliknete dole na tlačítko „Uložit“ – viz náš webinář na: https://youtu.be/_95Qd7f2EfY

(postup přímo od aktualizace osobních údajů najdete zde: https://youtu.be/_95Qd7f2EfY?t=374 )

- k žádosti můžete nahrát všechny přílohy (profil žadatele, potvrzení o vedení bankovního účtu apod.) – takto nahrané přílohy už nemusíte dokládat v listinné podobě

- pokud disponujete kvalifikovaným elektronickým podpisem (tj. podpisem na tokenu či nosiči), můžete žádost v Portálu odeslat podepsanou kliknutím na tlačítko „Odeslat s podpisem“ – v takovém případě už nedokládáte listinnou žádost

- pokud kvalifikovaný elektronický podpis nemáte, kliknete na tlačítko „Odeslat“, čímž žádost získá čárový kód – potom následují 2 možné způsoby doložení žádosti:

 1. a) datovou schránkou (tj. i bez podpisu) – žádost včetně příloh odešlete do datové schránky Karlovarského kraje siqbxt2 – tato možnost platí pouze pro žadatele, kteří dle stanov opatřují právní dokumenty pouze jedním podpisem (tj. za klub stačí podpis pouze jednoho statutárního zástupce)
 2. b) v listinné podobě – žádost vytisknete, opatříte vlastnoručním podpisem, a pokud jste neodeslali přílohy v Portálu, doložíte ji včetně příloh na podatelnu Karlovarského kraje na adrese: Krajský úřad Karlovarského kraje, Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary

DOTACE KARLOVARSKÉHO KRAJE NA ROK 2020

Na webových stránkách Karlovarského kraje jsou již uveřejněny informace o vyhlášených dotačních programech pro rok 2020 v oblasti sportu.

Informace naleznete na odkazu: http://www.kr-karlovarsky.cz/dotace/Stranky/dotaceKK/programyKK.aspx , kde jsou uvedeny veškeré dotační programy Karlovarského kraje.

Programy v oblasti sportu naleznete pod odborem školstvím, mládeže a tělovýchovy:

 

PROGRAM NA PODPORU SPORTOVNÍCH AKTIVIT DĚTÍ A MLÁDEŽE

PROGRAM NA PODPORU SPORTOVNÍCH AKCÍ

PROGRAM NA PODPORU VRCHOLOVÉHO SPORTU

PROGRAM NA PODPORU ÚDRŽBY A OBNOVY SPORTOVNÍCH ZAŘÍZENÍ

PROGRAM NA PODPORU SPORTOVNÍ INFRASTRUKTURY PROFESIONÁLNÍHO SPORTU

 

Zatím není možné vyplňovat žádosti v systému, termín bude nejdříve po 14.1.2020, kdy již bude možné si žádost připravit a uložit.

Lhůta pro podávání (příjem) elektronických žádostí se stanovuje na dobu: od 4. 2. 2020, 9.00 hodin do 10. 2. 2020, 16.00 hodin.

Tištěnou podepsanou žádost s přílohami bude nutné dodat nejpozději do 18. 2. 2020 na podatelnu Krajského úřadu Karlovarského kraje.

 
Pro žadatele jsme si připravili dva termíny seminářů, kde budeme prezentovat informace k dotacím v roce 2020.

Přihlášení je možné přes tyto dva webové odkazy v termínu, který Vám bude více vyhovovat. Semináře se uskuteční 9.1. a 16.1. 2020

v zastupitelském sále budovy A na Krajském úřadě Karlovarského kraje, kde Vám budeme k dispozici s kolegyněmi pro případné dotazy.

 

Seminář čtvrtek 9.1.2020 od 16.30 hodin (prezence od 16.00 hodin), kapacita sálu max. 90 osob

https://www.kr-karlovarsky.cz/php/vzdelavani/reg/registrace.php?CodeUrl=26nWT27cqojmjCzWzkEZ

 

Seminář čtvrtek 16.1.2020 od 16.30 hodin (prezence od 16.00 hodin) kapacita sálu max. 90 osob

https://www.kr-karlovarsky.cz/php/vzdelavani/reg/registrace.php?CodeUrl=KAWYNtqszfTVi5RkReJj


DOTACE KARLOVARSKÉHO KRAJE NA ROK 2019

 1. PROGRAM NA PODPORU SPORTOVNÍCH AKTIVIT DĚTÍ A MLÁDEŽE 

  schválen usnesením Zastupitelstva Karlovarského kraje číslo ZK 369/12/18 ze dne 13. 12. 2018
  vyhlášen usnesením Rady Karlovarského kraje číslo RK 1471/12/18 ze dne 17. 12. 2018
  administrátor programu: odbor školství, mládeže a tělovýchovy
  termín konání informačního semináře pro žadatele: proběhl ve dnech 11. 12. a 18. 12. 2018 od 16.30 hodin 
   
   
  Sledujte informace na informačním webu pro dotační programy
   
  Žadatel musí vyplnit a odeslat elektronickou žádost v dotačním portálu Karlovarského kraje https://dotace.kr-karlovarsky.cz/gordic/ginis/app/RAP05/. Lhůta pro podávání (příjem) elektronických žádostí se stanovuje na dobu:
  ─        od 22. 1. 2019, 9.00 hodin
  ─        do 28. 1. 2019, 16.00 hodin 
   
  Žadateli bude umožněno vyplnění a uložení žádosti v dotačním portálu Karlovarského kraje před výše uvedenou lhůtou pro podávání elektronických žádostí, nejdříve však:
   
  ─         od 8. 1. 2019, 9.00 hodin
   
  Do doby zahájení příjmu elektronických žádostí nebude žadateli umožněno vyplněnou a uloženou žádost odeslat.
   
  Žadatel musí odeslanou elektronickou žádost v dotačním portálu Karlovarského kraje vytisknout, vytištěnou žádost opatřit vlastnoručním podpisem a připojit k ní všechny povinné i nepovinné přílohy (v listinné podobě). Žadatel musí listinnou žádost se všemi přílohami doručit ve lhůtě nejpozději do 7 kalendářních dnů po ukončení příjmu elektronických žádostí, viz výše lhůta pro podávání elektronických žádostí, na podatelnu Karlovarského kraje na adresu Karlovarský kraj, Závodní 353/88, 36006 Karlovy Vary 
  a to osobně nebo prostřednictvím doručovací služby. Pro určení doby podání žádosti je rozhodující datum doručení žádosti na podatelnu Karlovarského kraje nikoliv datum podání u doručovací služby. Podmínku doručení žádosti, opatřené vlastnoručním podpisem žadatele, včetně všech povinných i nepovinných příloh žadatel v listinné podobě splní žadatel také tím, že prostřednictvím informačního systému datových schránek (ISDS) odešle do datové schránky Karlovarského kraje siqbxt2elektronický dokument:
   
  a)     který je elektronickou žádostí z dotačního portálu Karlovarského kraje, opatřenou elektronickým podpisem žadatele, 
  nebo
   
  b)    který vznikl autorizovanou konverzí listinné žádosti z dotačního portálu Karlovarského kraje, opatřené vlastnoručním podpisem žadatele prostřednictvím služby Czech POINT
   
  a dále připojí dokumenty, které vznikly naskenováním povinných i nepovinných příloh.
    
  Důležité dokumenty:
  Pokyny k vyúčtování dotace poskytnuté z rozpočtu Karlovarského kraje
  Formulář závěrečného zhodnocení činnosti

DOTACE KARLOVARSKÉHO KRAJE NA ROK 2018


Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Kk vydal seznam schválených dotací pro rok 2018

Veškeré informace naleznete na webu Karlovarského kraje:

Karlovarský kraj vyhlásil dotační program na podporu údržby a obnovy sportovních zařízení

Karlovarský kraj vyhlásil dotační program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu údržby a obnovy sportovních zařízení.

Všechny potřebné informace najdete na webu:

Po zkušenostech s žádostmi na celoroční činnost apelujeme, abyste OPRAVDU PEČLIVĚ PŘEČETLI dokumenty na webu (Program, Vyhlášení programu, Pravidla pro příjem a hodnocení žádostí) než budete žádost a přílohy vyplňovat. 

Dále upozorňujeme na nutnou spoluúčast na financování projektu min. 30%, kterou budete dokládat při vyúčtování.

Elektronické žádosti se přijímají od 26.3.2018 8:00 hodin do 24.4.2018 15:00 hodin. V listinné podobě žádost včetně příloh musíte odevzdat na podatelně/poslat poštou do 30. 4. 2018 (viz Pravidla na webu).

Dotace administruje paní Eva Kastlová (telefon 352 222 441, e-mail: eva.kastlova@kr-karlovarsky.cz ), na kterou se obracejte s případnými dotazy.


Karlovarský kraj pro Vás připravil nový elektronický systém pro podávání žádostí o dotace

Žadatelé musí odeslat elektronickou žádost nejpozději do lhůty stanovené pro ukončení příjmu elektronické žádosti o dotaci a doručit listinnou žádost o dotaci včetně všech povinných i nepovinných příloh na podatelnu Karlovarského kraje nejpozději do lhůty stanovené pro ukončení příjmu listinné žádosti. Listinná žádost musí být žadatelem vytištěna z elektronického systému pro podávání žádostí o dotace. Seznam povinných a nepovinných příloh naleznou žadatelé v pravidlech jednotlivých programů.

 • Přehled dotací KK:

http://www.kr-karlovarsky.cz/dotace/Stranky/Prehled-dotace.aspx 

 • Vstp do elektronického systému pro podávání žádostí o dotace:

https://dotace.kr-karlovarsky.cz/gordic/ginis/app/RAP05/


Karlovarský kraj pro Vás připravuje nový elektronický systém přijímání žádostí o dotace.
Na  webových stránkách http://www.kr-karlovarsky.cz/dotace/Stranky/Prehled-dotace.aspx  budete informováni o programech přijatých Zastupitelstvem Karlovarského kraje, o vyhlášení těchto programů a dalších podrobnostech.
 
Součástí vyhlášení budou, mimo jiné, pravidla pro příjem a hodnocení žádostí, poskytnutí a vypořádání dotace programu, vzorová smlouva o poskytnutí dotace a termín pro přijímání žádostí. Stejný systém bude použit i v případě individuálních dotací.
 
Vyhlášení programů bude následovat po schválení rozpočtu Karlovarského kraje na rok 2018. Od roku 2018 bude tedy možné podávat žádosti výhradně elektronicky. V případě dotazů Vám ochotně poradí úředníci jednotlivých odborů, do jejichž působnosti příslušný program nebo individuální dotace patří. Telefonické kontakty na příslušné úředníky naleznete v seznamu dotačních programů.

DOTACE KARLOVARSKÉHO KRAJE NA ROK 2017


Na stránkách Karlovarského krajského úřadu naleznete informace o dotačních programech vypsaných z rozpočtu Karlovarského kraje.

http://www.kr-karlovarsky.cz/dotace/Stranky/dotaceKK/programyKK.aspx

Přehled schválených dotací z rozpočtu Karlovarského kraje - Odbor školství, mládeže a tělovýchovy - 2017: ZDE